یکتا

مدیرعامل: عباس عبداللهی پور

تلفن: ۳۲۸۵۳۲۲۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۲۲۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم